Zavod Kočevsko

javni zavod za turizem in kulturo
Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje (v nadaljevanju: Zavod Kočevsko) je ustanovila Občina Kočevje kot organizacijo za razvoj turizma in kulture, ki skrbi za načrtovanje in izvajanje promocije kulturne in turistične ponudbe občine Kočevje, za spodbujanje razvoja ter trženje obstoječih in novih produktov kot pomembnega dela celovite turistične ponudbe destinacije Kočevsko.

Zavod udejanja sprejeti strategiji za področja turizma in kulture s tem, da povezuje vse dejavnike na teh področjih, da sam organizira in izvaja programe in projekte, da ustvarja nove produkte, da vzpostavi in izvaja učinkovit in usklajen sistem ter način promocije in da gospodarno upravlja in vzdržuje turistične in kulturne objekte, ki mu jih je Občina Kočevje zaupala v upravljanje. S tem Zavod Kočevsko zagotavlja in ustvarja organizacijske, materialne in prostorske pogoje za razvoj turizma in kulture ter za ustvarjanje neposrednih in posrednih učinkov na teh in preostalih področjih v občini Kočevje.

Z letom 2016 se je vzpostavila destinacijska blagovna znamka Kočevsko - Skrivnostni gozd Slovenije, s katero se je pospešeno pričela izvajati strategija razvoja turizma v sodelovanju s turističnimi ponudniki na kočevskem, ki pokriva Občino Kočevje, Kostel in Osilnico.

Razvijamo turizem in kulturno dogajanje

V Zavodu Kočevsko načrtujemo, oblikujemo, povezujemo in tržimo celovito turistično ponudbo na območju destinacije Kočevsko. V turistično-informacijskih centrih (TIC Hostel Bearlog, TIC Jezero, TIC Kočevska Reka, TIC Železniška postaja) seznanjamo obiskovalce z vsemi dogodki in ponudbo s področja destinacije.

Zavod Kočevsko upravlja kar šest objektov po vsej destinaciji ter programsko in vsebinsko s področja kulture in turizma povezuje javne kulturne zavode, turistična društva in druge izvajalce kulturnih in turističnih prireditev, ki so v javnem interesu.

S svojim delovanjem zavod zagotavlja in ustvarja organizacijske, materialne in prostorske pogoje za razvoj turizma in kulture ter za ustvarjanje neposrednih in posrednih učinkov na teh in preostalih področjih v občini Kočevje.

Vizija destinacije Kočevsko

Destinacija Kočevsko bo do leta 2025 postala mednarodno prepoznavna in privlačna turistična destinacija za turiste in obiskovalce, ki si želijo aktivni in doživljajski oddih v pristnosti narave. Destinacija bo izpolnjevala pričakovanja zahtevnemu, aktivnemu ter ekološko ozaveščenemu turistu, kar bo prispevalo k dolgoročni ohranitvi naravne in kulturne dediščine ter družbenemu in gospodarskemu blagostanju prebivalcev Kočevskega.

Poslanstvo vseh deležnikov destinacije je, razviti kakovostno, prepoznavno turistično ponudbo. Ponudba nove prepoznavne destinacije Kočevsko bo privlačna za turiste, hkrati pa bo delovala trajnostno in odgovorno za dolgo, uspešno poslovanje. Skrbela bo za ohranjanje ekosistemov in naravnih procesov, naravnih vrednot, pestrost habitatnih tipov, živalskih in rastlinskih vrst ter kakovost in pestrost krajin, k ohranjanju kulturne dediščine in kakovosti kulturne krajine, ki je rezultat dolgoletnega sožitja domačinov in narave. Z organiziranostjo in mreženjem deležnikov se bo razvila enovita destinacija z večjimi sinergijskimi učinki, ki se kažejo v rasti in razvoju, predvsem pa v blaginji in zadovoljstvu lokalne skupnosti.

Destinacija Kočevsko je tudi del Zelene sheme slovenskega turizma - nacionalnega programa in certifikacijske sheme, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji. Destinacijam in ponudnikom nudi konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja ter skozi znamko Slovenia Green zeleno delovanje tudi promovira. S to shemo se v slovenski turizem uvajajo trajnostni modeli na ravni turističnih ponudnikov (nastanitve, parki, znamenitosti) in destinacij, ki skrbijo za trajnostni razvoj ekonomskega, družbeno-kulturnega in naravnega okolja.

Zavod Kočevsko

TZO 62
1330 KOČEVJE

Razvoj turizma in kulture


Delovna mesta Zavod Kočevsko