Hydrovod d.o.o.

Zaposlenim na Hydrovodu načrtov, idej, volje in zagnanosti ne zmanjkuje. Vemo, kaj želimo, in naredili bomo vse, da uresničimo svoje načrte. Naši cilji so ustvariti okolje za varno oskrbo s pitno vodo ter poskrbeti, da bodo to dobrino imeli tudi tisti, ki pridejo za nami. Pridružite se nam pri upravljanju tega nepogrešljivega naravnega vira.

V podjetju Hydrovod d.o.o. že vrsto let uspešno uresničujemo ključne razvojne cilje:
 • zagotavljanje oskrbe s pitno vodo, ki pokrivajo potrebe porabnikov ne glede na letni čas,
 • zagotavljanje oskrbe s kvalitetno pitno vodo,
 • izgradnjo vodovodne infrastrukture na območjih, ki še niso vključena v sistem javne oskrbe s pitno vodo.

Zelo pomembna naloga v prihodnosti ostaja tudi zmanjševanje vodnih izgub. Za uresničitev tega cilja bo potrebno vložiti ogromno naporov vseh pristojnih s področja oskrbe s pitno vodo, predvsem pa bo potrebno opraviti veliko dela na področju obnove in posodabljanja celotnega vodooskrbnega sistema.

O podjetju Hydrovod

Hydrovod d.o.o. pitno vodo zagotavlja svojim porabnikom na območju petih občin ustanoviteljic; Občine Kočevje, Ribnica, Sodražica, Loški Potok in Kostel, deloma pa tudi v Občini Črnomelj oz. v KS Stari trg ob Kolpi.

Trenutno ima Hydrovod 37 zaposlenih, večina v tehničnem sektorju, kjer se izvaja glavna dejavnost, podporo tej pa izvajajo zaposleni v splošnem in finančno-računovodskem sektorju.

Podjetje ima svoje poslovne prostore v Kočevju na Ljubljanski cesti 38. Na tem naslovu so poleg pisarniških prostorov tudi delavnice in skladiščni prostori. Glavnina del se izvaja na terenu, na trasah javnega vodovoda, na hišnih priključkih in v različnih objektih vodovoda; od največjih kot so čistine naprave za pitno vodo, črpališča, vodohrani, do manjših objektov kot so raztežilniki, prečrpališča in krmilni jaški.

Proizvodni program/storitve

 • Razvojna dejavnost - planiranje novih in obnova zastarelih vodovodov in sistemov,
 • sprotna vzdrževalna dela na vodovodnih cevovodih in objektih vodovoda,
 • izgradnja novih vodovodov ali vsaj aktivno sodelovanje z izvajalci gradnje,
 • vzdrževanje hišnih priključkov porabnikov,
 • vzdrževanje hidrantnega omrežja,
 • stalna skrb za kvaliteto pitne vode po načelih HACCP sistema,
 • pravočasno odkrivanje in sanacija okvar ter s tem obvladovanje vodnih izgub,
 • vodenje katastra vodovodne infrastrukture,
 • merjenje načrpanih in porabljenih količin vode ter obračun porabe,
 • priključevanje novih porabnikov na javni vodovod ter vsa podporna dejavnost navedenemu.

Hydrovod d.o.o.

Ljubljanska cesta 38
1330 KOČEVJE

Glavni produkt je zdrava pitna voda na pipi uporabnika, vse ostalo je podrejeno temu


Delovna mesta HYDROVOD d.o.o.