Služba varstvo pri delu

Podjetje: Snežnik d.o.o.

Kraj dela: Kočevska Reka
Aktualno: 2022, 2023

Opis del in nalog:

 • izdelava strokovnih podlag za sprejetje ocene tveganja,
 • izdelava navodil za varno delo ter opravljanje nadzora nad izvajanjem ukrepov za varno delo,
 • skrbi za redno in ažurno prijavljanje poškodb pri delu inšpekciji za delo po prijavi poškodbe,
 • pripravlja in teoretično usposablja delavce za varno delo,
 • sodeluje pri urejanju in usklajevanju aktov s področja VD z določili veljavne zakonodaje,
 • sodeluje pri inšpekcijskih nadzorih ter reševanju problemov s pristojnimi inšpekcijami,
 • sodeluje s pooblaščenim zdravnikom, kadrovsko službo in vrši pomoč pri napotitvi zaposlenih na redne, obdobne in specialne zdravstvene preglede,
 • opravlja periodične preglede in preizkuse delovne opreme po pravilniku, določbah ter izdaja in podaljšuje obratovalna dovoljenja za delovno opremo,
 • odgovoren za urejenost sistema kakovosti v skupini Snežnik ter predstavnik vodstva za kakovost.

Ponujamo:

 • dinamično samostojno delo,
 • delo za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom.

Pričakujemo:

 • višješolska ali visokošolska izobrazba ustreznih smeri s pridobljenimi izkušnjami,
 • opravljen strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu,
 • opravljen strokovni izpit iz varstva pred požari,
 • pedagoško-andragoška znanja,
 • poslovno znanje angleščine,
 • samoiniciativnost, zmožnost določanja prioritet,
 • izpit B kategorije.